نویسنده = زهره جاودانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی سدیم سولفید (Na2S) در فاز ساختاری اورتورومبیک

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 145-152

10.22055/jrmbs.2017.13023

حمداله صالحی؛ امل عبداللهی؛ پیمان امیری؛ زهره جاودانی


3. بررسی اثر پارامتر هابارد بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکترونی مونوفریت استرانسیوم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 27-36

حمداله صالحی؛ زهره جاودانی؛ حجت الله باده یان