نویسنده = علیرضا دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. درهمتنیدگی گرمایی بین دواتم دوترازه جفت شده دربرهم کنش دو فوتونی غیرتبهگن با جفتگر کر غیرخطی هم محور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 164-175

10.22055/jrmbs.2019.14917

بشیر مجاوری؛ علیرضا دهقانی؛ محمد علی فصیحی؛ تورج محمدپور