پژوهش سیستم های بس ذره ای (JRMBS) - مقالات آماده انتشار