دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. علامت اطلاعات چند-جانبه در نظریه هایی با حضور پارامتر اتلاف تکانه از دید هولوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15554

محمد رضا تنهایی اهری


2. تعیین پارامترهای غیر جهانشمول برای برخی مدل های گسسته رشد کلاس KPZ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15555

ابراهیم دریایی


3. حسگری گاز مونوکسیدکربن توسط سیلیسین دارای تهی‌جای نقطه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی فوق سریع طیف‌سنجی اتلاف انرژی الکترون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15556

نسیم هادیان جزی؛ اسماعیل عبدالحسینی سارسری؛ ناصر زارع دهنوی


4. مطالعه ی ابتدا به ساکن تغییر مدهای پلاسمونی الماس تحت اعمال فشار از روش طیف افت انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15557

تکتم مرشدلو؛ علی کاظم پور


5. Effects of interaction between nanopore and polymer on translocation time

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15558

محمد رضا نیکنام حمید آباد؛ روح الله عبدالوهاب


6. بررسی مواد انتقال‌دهنده الکترون متفاوت بر عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی پروسکایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15559

سیدمحمدباقر قریشی؛ آرزو محمدبیگی


8. شتابدهی مستقیم الکترون توسط لیزر از کانال پلاسمایی کم چگال مغناطیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15561

محمد قربانعلیلو؛ نسیم نوذرنژاد


9. اثر تغییرات ابعاد کوپلر کواکسیال به موجبر WG1800 روی فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15562

مریم مستاجران؛ علی محمد نیک‌دوست


10. طراحی تارهای بلورفوتونی دایروی برای هدایت و کنترل تکانه زاویه‌ای مداری نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15563

حسن پاکارزاده؛ وحید شریف؛ مهدی بهادران


11. در هم تنیدگی و گرمای ویژه در یک سیستم باز کوانتومی با اندرکنش جینز-کامینگ در طی فرآیند های غیرمارکوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15564

بهار پورعلی؛ بهزاد لاری؛ حسن حسن آبادی


12. رسانندگی الکتریکی پلاسمای کوارک – گلئون ناهمسانگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15565

جلیل ناجی؛ سهیلا شهربان؛ سارا حشمتیان؛ فاطمه احمدی


13. بررسی کارایی نانوفیلترهای فولرن اصلاح شده در حذف فلزات سنگین از محیط آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15566

لیلا مهدویان


14. بررسی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین – DNA به‌عنوان سنسور DNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15567

محمد اسماعیل پور؛ فرهاد خوئینی؛ سعیده محمدی


15. روشی نوین در متن کاوی با آنتروپی کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15568

حسین مهری دهنوی؛ حمزه آگاهی؛ علی مهری


16. پایداری گرمایی سیاهچاله های توپولوژیکی شبه لیفشیتز d-بعدی در یک کلاس خاص از گرانش F(R)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15569

سیدحسین هندی؛ رضا رمضانی آرانی؛ ابراهیم رحیمی


17. ساخت و مشخصه یابی خواص بلوری نانوساختارهای هیدروکسید آلومینیوم و بررسی کاربرد آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15570

منوچهر آدمی؛ صبا موسیوند


18. محاسبه بهره تولید رادیوایزوتوپ 43Sc با استفاده از پرتابه های پروتون، دوترون و آلفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15571

منصوره تاتاری؛ مطهره دهقانی


19. تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15572

سید داود ساداتیان سعدآباد


20. کارآیی یک ساختار تلفیقی از بلور فوتونی- میکرودیسک در طراحی یک حس‌گر کاربردی نانوذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15612

رقیه حمیدی؛ احمدرضا دارائی؛ عاطفه محسنی‌فرد