دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه طیف جرم ناوردای \Sigma\pi ناشی از برهم‌کنش کائون در-پرواز کائون بر روی هسته هدف دوترون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14830

جعفر اسماعیلی؛ حامد عبدالهی


2. سهم اتم‌های Sr و Hf در پاسخ پیزوالکتریک 3SrHfO چهارکنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14831

مجید افشاری؛ حسین شاهمیرزایی


3. اثر ناخالصی باردار بر رسانش الکتریکی در گرافیت دو بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14832

قاسم انصاری پور؛ محمد بهرامی مقدس


4. معادله حالت گاز چپلیگین تکامل یافته و ارتباط آن با نظریه ریسمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14833

بهنام پورحسن


5. بررسی و مقایسة خواص الکترونی و ترابردی پنتاسین و پرفلوروپنتاسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14858

راحله پیله ور شهری؛ زهرا آدینه


6. مطالعه ویژگی‌های ساختار الکترونی و گرادیان‌های میدان الکتریکی اکسید گادولنیم در فاز مکعبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14834

محمود جعفری؛ حسن جم‌نژاد


7. تأثیر میدان های الکتریکی ومغناطیسی بر ویژگی های الکترونی نانونوارهای استانینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14835

فرهاد خوئینی؛ لیلا اسمعیلی


8. تهیه ساده و سبز مزومتخلخل ZnFe2O4 با استفاده از ماده فعال سطحی SDS و کاربرد آن به عنوان جاذب متیلن بلو از محیط آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14836

محبوبه ربانی؛ مهدیه ربیعی؛ رحمت اله رحیمی


9. توزیع ناهمسانگردی‌ زاویه‌ای پاره‌های شکافت در واکنش‌ هسته ای 234U(n,f)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14840

روح اله رضوی نژاد؛ سلیمان رسولی؛ عزیز بهکامی


10. تحلیل حالت پایه ایزوتوپ‌های ناپایدار نئون Ne28-24 در واکنش برکنی تک نوترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14841

مرتضی رئیسی؛ زهرا کرمی


11. مطالعه خواص الکترونیکی و نوری پروسکایت هالید آلی متیل آمونیوم و فورمامیدینیوم سرب یدید ، برومید و کلرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14875

علی مهدیزاده؛ سعید شجاعی؛ محمدحسین حکمت شعار


12. بررسی نسبیتی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فونونی ترکیب گالیم - بیسموت در فازهای تحت فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14843

حمداله صالحی؛ پیمان امیری؛ سیدمسعود علوی


13. مطالعه تغییرات سطوح انرژی زنجیره ایزوتوپی Hg180-188 در ناحیه گذار فازی کوانتومی مدل برهمکنش بوزونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

10.22055/jrmbs.2019.14853

هادی صبری؛ امیر جلیلی مجارشین


14. محاسبه‌ی توان سرعت دیواره‌ی حوزه‌ی مغناطیسی در تراوش انفجاری با مدل رشد پل زنی ناگهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14844

عباس عباسی؛ علیرضا راستکار ابراهیم زاده


15. خواص گرمایی نانونوارهای لبه دندانه‌ای گرافنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.22055/jrmbs.2019.14845

فرشته مسعودی نیا؛ روح اله فرقدان


16. کنترل رسانش اسپینی در یک حلقه کوانتومی گرافینی هگزاگونال زیگزاگ متصل به سه رابط در حضور میدان مغناطیسی و اثر راشبا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14846

ادریس فیض آبادی؛ نسترن اصفهانی بلندبالایی


17. بررسی تاثیر طول و فاصله صفحات بر عملکرد کلیدهای نانوالکترومکانیکی گرافنی به روش دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14855

مهران قلی پور شهرکی


18. تغییر خواص ساختاری و نوری نانولایه اکسید روی آلایش شده توسط منگنز با پارامترهای فیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14876

مهرانه نعمتی؛ محمد یونسی


20. تأثیر پارامترهای فیزیکی بر کمینه بازتاب در ساختار اتو گرافنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1398

10.22055/jrmbs.2019.14865

وحیده محدثی؛ اصغر عسگری؛ وحید سیاهپوش