بررسی انجماد برخی فلزات مایع با استفاده از نظریة تابعی چگالی وزنی اصلاح شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

ریاست پیام نور استان خوزستان