بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل‌های رشد پیوسته سطح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان