اضافه شار پادپروتون‌های ثانویه با فرض محیط بین ستاره‌ای غیرهمگن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

10.22055/jrmbs.2017.13851.1061

چکیده

در میان پادذرات موجود در پرتوهای کیهانی، پادپروتون‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. سهم عمده‌ای از پادپروتون‌های موجود در پرتوهای کیهانی، نتیجه برخورد این پرتوها با گاز محیط میان ستاره‌ای است. با در نظر گرفتن محیط میان ستاره‌ای غیرهمگن که توسط لاگوتین و همکاران ]1 [پیشنهاد گردیده است، می‌توان اضافه شار پادپروتون‌های ثانویه را به‌دست آورد. این اضافه شار می‌تواند محاسبه مؤلفه ماوراء کهکشانی پادپروتون‌ها را میسر سازد. در ادامه، نسبت شار پاد پروتون‌های کهکشانی و ماوراء کهکشانی به پروتون‌های پرتوهای کیهانی به‌عنوان دلیلی بر موضوع عدم تقارن ماده و پادماده در جهان و همچنین چگالی انرژی پادپروتون‌های ماوراء کهکشانی محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Excessing flux of secondary anti-protons assuming interstellar fractal medium

چکیده [English]

Among the anti-particles of cosmic rays, anti-protons are of particular importance. In cosmic ray spectrum, the major part of anti-protons is outcome of collision of cosmic rays with interstellar medium gas. Considering the non-homogenous or fractal interstellar medium, proposed by Lagutinet. al., excessing flux of secondary anti-protons is calculated. This excessing flux is probable component of extra galactic anti-protons. In addition, the ratio of extra galactic and galactic anti protons to cosmic rays protons flux as a reason of matter- anti matter asymmetry and also energy density of extra galactic anti protons is calculated. At present work the mentioned items have been done respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmic rays
  • Galactic and Extra Galactic Anti-Protons
  • Fractal Interstellar Medium