مدهای دسیته مجانبی برای تورم کیهان اولیه

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 معاونت دانشجویی و فرهنگی عضو هیات علمی

چکیده

داده های اخیر مشاهداتی کاوشگر پلانک برای تورم کیهان اولیه، نشان می دهد که کیهان ما دارای فضا-زمانی نزدیک به دسیته بوده که باعث ایجاد طیف توانی تقریبا مقیاس ناوردا می شود. داده های مشاهداتی مربوط به اندیس طیف توانی اسکالر و همچنین در نظر گرفتن شرط تقارن برای انتخاب مدها در فضا-زمان خمیده، ما را به استفاده از مدهای تورمی شبه-دسیته تحریک می کند. برای بدست آوردن مدهای اولیه ی جایگزین، برای اولین بار از بسط مجانبی توابع هنکل استفاده می کنیم. در این مقاله به مرور بعضی از نتایج حاصل از انتخاب فرم تعمیم یافته ی مدهای دسیته ی مجانبی، شامل تصحیحات مرتبه ی بالای طیف توانی، طیف خلق ذرات ، تصحیحات فراپلانکی، معادله ی شاره حالت کیهانی و تورم با جفت شدگی غیر کمینه خواهیم پرداخت. این تعمیم ها در حد فضا-زمان تخت و دسیته به جواب های مرسوم قبلی منتهی می شوند. در پایان برای بازسازی مدهای مجانبی انتخابی، طیف توانی ناهمسانگردی دمایی مدل را با طیف مدل ΛCDM و داده های پلانک منطبق می سازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymptotic-de Sitter Modes for Early Universe Inflation

نویسنده [English]

  • Ebrahim Yusofi 1
چکیده [English]

The recent data from observational Planck data about inflation indicate that our universe was nearly de Sitter space-time in the early times which results in an approximate scale-invariant spectrum. These observational data from scalar spectral index and curved space-time symmetry condition stimulate us to use quasi-de Sitter modes during inflation. To obtain the alternative modes, for first time, we consider the asymptotic expansion of the Hankel functions up to the higher order of 1⁄kτ . In this paper, we review the results due to selection of the generalized form of the asymptotic de Sitter inflationary modes, such as higher order corrections of power spectrum and particle creation, trans-Planckian corrections, equation of state, and non-minimal coupling inflation. These results are general and in flat and de Sitter limit confirm the conventional results. Finally, to reconstruction of the modes we fit the power spectrum of temperature anisotropies for model with ΛCDM model and Planck data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmic Inflation
  • Initial Modes
  • Power Spectrum
  • Planck Data
 

[1] E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, Scale-dependent power spectrum from initial excited-de Sitter modes, Journal of High Energy Physics 09 (2014) 020.

[2] E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, An Asymptotic Method for Selection of Inflationary Modes, Modern Physics Letters A 30, 9 (2015) 1550041.

[3] M. Mohsenzadeh, et al, Power spectrum with auxiliary fields in de Sitter space-time, The European Physical Journal C (2014) 74:2920-5.

[4] E. Yusofi et al, Non-Linear Trans-Planckian Corrections of Spectra due to the Non-trivial Initial States, Physics Letters B 735 (2014) 261-265.

[5] A. Sojasi, et al, Large-Angular Scales CMB Anisotropy from Excited Initial Mode, Chinese Physics C 40, 7 (2016) 75101.

[6] E. Yusofi, et al, Inflation in Non-de Sitter Background with Coherent States, Communications in Theoretical Physics

65 (2016) 308–314.

[7] M. Mohsenzadeh et al, Corrections of the Spectra with de Sitter Background in Krein Space, Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 2016.

[8] E. Yusofi, et al, Non-minimal Particles Creation from Asymptotic-de Sitter Inflation, Accepted for publication, International Journal of Theoretical Physics, Arxiv: 1506.02767.

 

[9] M. Mohsenzadeh et al, Higher Order Corrections to Asymptotic-de Sitter Inflation, Chinese Physics C 41, 8 (2017) 085101.

[10] H. Moshafi, et al, Reconstruction of initial Asymptotic-de Sitter mode in light of the Planck data, Arxiv:1702.08790.