بازبهنجارش کوانتومی سنجه همدوسی در مدل آیزینگ عرضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مقاله به بررسی نظریه گروه بازبهنجارش کوانتومی در مدل آیزینگ عرضی در زنجیره‌ای یک‌بعدی از ذرات اسپین 1/2 می‌پردازیم. به این منظور، روابط بازگشتی را برای بازبهنجارش کوانتومی سنجه همدوسی در حالت پایه به کار می‌گیریم. نمودار سنجه همدوسی برحسب شدت میدان عرضی به ازای تعداد مراحل بازبهنجارش بیشتر، آشکارسازی نقطه‌‌ی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ میدان عرضی را نشان می‌دهد که مبین آن است که سنجه همدوسی می‌تواند نشانگر مناسبی برای گذار فاز کوانتومی در مدل آیزینگ عرضی باشد. هم‌چنین رفتار واگرایی حاکم بر مشتق سنجه همدوسی را در مجاورت نقطه بحرانی، به دست می‌آوریم. با وجود آن‌که سنجه همدوسی به پایه‌ای که ماتریس چگالی نوشته‌شده است، بستگی دارد، نتایج نشان می‌دهد که نقطه‌‌ی گذار فاز کوانتومی آشکارشده توسط سنجه همدوسی مستقل از پایه‌ی انتخابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantum Renormalization of Coherence Measure in Transverse Ising Model

نویسندگان [English]

  • Ghader Najarbashi 1
  • leila Balazadeh 2
1 Department of Physics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, P.O. Box 179, Iran.
2 1Department of Physics, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In this paper, we investigate quantum renormalization group theory in transverse Ising model on one
dimensional chain of spin-1/2 particles. To this end, we employ recursion relations to quantum
renormalization of coherence measure at ground state. Coherence measure diagram in terms of intensity
of transverse field for higher renormalization steps shows the detection of quantum phase transition
point for transverse Ising model which implies that the coherence measure can be a good indicator of
quantum phase transition in transverse Ising model. Also, we obtain the divergence behavior that
governs the first derivative of the coherence measure behavior, near to critical point. Although the
coherence measure depends on the basis of writing the density matrix, results show that the quantum
phase transition point detected by coherence measure is independent of selected basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Renormalization
  • Coherence Measure
  • Quantum Phase Transition
  • Ising Model
 

[1] S. Sachdev, Quantum Phase Transitions,Cambridge University Press, Cambridge, (1999).

[2] K.G. Wilson, The renormalization group‎: ‎Critical phenomena and the Kondo problem, Reviews of Modern Physics 47 (1975) 773.

[3] M. Kargarian, R. Jafari, A. Langari, Renormalization of concurrence‎: ‎The application of the quantum renormalization group to quantum-information systems, Description Physical Review A 76 (2007) 060304.

[4] Xiu-Xing. Zhang‎, ‎Hong-Rong. Li‎, The renormalization of geometric quantum discord in the transverse Ising model, Modern Physics Letters B 29 3 (2015) 1550002.

[5] R. Jafari, Quantum renormalization group approach to geometric phases in spin chains, Physics Letters A 377 (2013) 3279-3282.

[6] A. Langari, F. Pollmann, M. Siahatgar, Ground-state fidelity of the spin-1 Heisenberg chain with single ion anisotropy: quantum renormalization group and exact diagonalization approaches, Journal of Physics: Condens. Matter 25 (2013) 406002.

[7] J. Maziero et al., Quantum and classical thermal correlations in the XY spin-12 chain, Physical Review A 82 (2010) 012106.

[8] M.A. Martin-Delgado, G. Sierra, Real Space Renormalization Group Methods and Quantum Groups, Physical Review Letters ‎‎‎7‎6‎ (1996)‎ 1146-1149.

[9] P. Pfeuty, ‎The one-dimensional Ising model with a transverse field, Annals of Physics5‎7‎ (1970) 79-90.

[10] T. Baumgratz, M. Cramer, M.B. Plenio, Quantifying Coherence, Physical Review Letters113 (2014) 140401.