دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 1-66