دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 1-156 
15. مدهای دسیته مجانبی برای تورم کیهان اولیه

صفحه 135-141

10.22055/jrmbs.2018.13646

ابراهیم یوسفی رمنتی؛ مجید محسن زاده گنجی