دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 1-214