پژوهش سیستم های بس ذره ای (JRMBS) - اهداف و چشم انداز