پژوهش سیستم های بس ذره ای (JRMBS) - واژه نامه اختصاصی