پژوهش سیستم های بس ذره ای (JRMBS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله