پژوهش سیستم های بس ذره ای (JRMBS) - اخبار و اعلانات