نویسنده = ���������� �������� ����������
خواص مغناطیسی و الکترونی منگنایت NdMnO3 با استفاده از تقریب های LSDA و LSDA+U

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 25-37

حسن آریانی محمدیه؛ محمد ابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد