نویسنده = ������������ ����������
خواص الکترونی، فونونی و مکانیکی GaN

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 63-73

عاطفه نجاتی؛ فرامرز کنجوری؛ حسن تشکری