نویسنده = ���������� ������������ ����������
سیمای ماتریسی عملگر هامیلتونی بس-الکترونی در یک کریستال

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 65-77

10.22055/jrmbs.2023.18131

مصطفی معتمدی فر؛ فاطمه صادقی گوغری