نویسنده = حمداله صالحی
بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی سدیم سولفید (Na2S) در فاز ساختاری اورتورومبیک

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 145-152

10.22055/jrmbs.2017.13023

حمداله صالحی؛ امل عبداللهی؛ پیمان امیری؛ زهره جاودانی


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فونونی ایندیم نیترید در فازساختاری ورتسایت

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 27-32

10.22055/jrmbs.2016.12474

نادیا نواصر؛ حمدا.. صالحی؛ پیمان امیری