نویسنده = �������������� ���������������� ��������
خواص الکترونی، ترمودینامیکی و مکانیکی انبوهه CrAs

دوره 3، شماره 5، تیر 1392، صفحه 51-60

سمیه مهدویان مهربانی؛ حسن تشکری؛ فرامرز کنجوری