نویسنده = ���������� ���������� ��������
مطالعه تأثیر مقدار pH بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت‌منیزیم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 9-20

هادی عربی؛ نرجس خلیلی مقدم؛ حاجی شیرین زاده