نویسنده = ���������� ��������
بررسی تأثیر آرایش مدل لایه‌ای بر تغییرات رفتار آماری هسته‌های زوج–زوج

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 123-134

10.22055/jrmbs.2017.13021

هادی صبری؛ فرشاد صادقی؛ رضا ملک زاده؛ الهه عطازاده


مطالعه ایزوتوپ های تغییر شکل یافته Er با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 39-51

ناصر فولادی؛ محمدعلی جعفریزاده؛ جواد فولادی؛ هادی صبری


تحلیل آماری ترازهای انرژی هسته¬های پایدار و رادیواکتیو با استفاده از روش تخمین دانسیته کرنلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 47-54

بهرام رشیدیان ملکی؛ هادی صبری؛ محمدعلی جعفریزاده