نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������������
ساخت نانوساختارهای MnO2 و بررسی خواص ساختاری و دی‌الکتریکی آن‌ها

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 139-149

10.22055/jrmbs.2021.17275

فاطمه حمل زاده احمدی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی


تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری و نوری فریت بیسموتBiFeO3

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 179-191

10.22055/jrmbs.2019.14600

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ محمد رحیمی لرکی؛ ایرج کاظمی نژاد


بررسی زمان پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات فریت اسپینلی استرانسیوم(SrFe2O4)ساخته‌شده به‌روش سل-ژل

دوره 8، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 167-180

10.22055/jrmbs.2018.13897

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ الهام محمد زاده شعبه گر؛ مرتضی زرگر شوشتری


مطالعه ابررسانای Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2-xCdxCu3O10ساخته شده به روش سل ـ‌ ژل

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 187-197

10.22055/jrmbs.2017.13027

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ فاطمه جولا؛ منصور فربد


بررسی تأثیر دمـای پخـت بر ویژگی‌های مغناطیـسی و سـاختاری نانـوذرات فریـت اسپینلی سرب (PbFe2O4)

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 43-51

10.22055/jrmbs.2016.12461

زینب شریفی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ مرتضی زرگر شوشتری


بررسی نسبت مولی اسیدسیتریک بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی الکتریکی نانوساختارهای SrNi2Fe16O27

دوره 6، شماره 11، تیر 1395، صفحه 35-48

10.22055/jrmbs.2016.12099

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ نرگس حیدری؛ مرتضی زرگر شوشتری