نویسنده = �������������� ��������
مطالعه ایزوتوپ های تغییر شکل یافته Er با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 39-51

ناصر فولادی؛ محمدعلی جعفریزاده؛ جواد فولادی؛ هادی صبری