نویسنده = �������������������� ��������������
مطالعه ایزوتوپ های تغییر شکل یافته Er با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 39-51

ناصر فولادی؛ محمدعلی جعفریزاده؛ جواد فولادی؛ هادی صبری


تحلیل آماری ترازهای انرژی هسته¬های پایدار و رادیواکتیو با استفاده از روش تخمین دانسیته کرنلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 47-54

بهرام رشیدیان ملکی؛ هادی صبری؛ محمدعلی جعفریزاده