نویسنده = �������� �������� ������������
بررسی اثر دمای بازپخت بر روی ویژگی¬های ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایت La0.9Sr0.1MnO3

دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 35-41

پرویز کاملی؛ مهین اشراقی؛ محبوبه روشن مهر؛ فاطمه خادمی