نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی گسترش طولی ذرات ثانویه تولید شده در جو در بهمن‌های گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی پرانرژی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-26

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمیده محمودی میمند