نویسنده = �������������� ���������� ����������
تحلیل آماری ترازهای انرژی هسته¬های پایدار و رادیواکتیو با استفاده از روش تخمین دانسیته کرنلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 47-54

بهرام رشیدیان ملکی؛ هادی صبری؛ محمدعلی جعفریزاده