نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی عددی عامل M2 پرتوهای پیرامحوری اینس-‌گاوس

دوره 6، شماره 11، تیر 1395، صفحه 7-14

10.22055/jrmbs.2016.12084

مجتبی ثروت خواه؛ راحله پورمند؛ حمید نادگران