نویسنده = سموات، فریدون
بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسید ایندیم قلع

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 31-39

احسان پارسیان پور؛ مجتبی روستائی؛ فریدون سموات؛ جهانگیر جعفری رحمان؛ بهرام سهرابی