نویسنده = محمد حسین احسانی
ساخت و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی ساختار دولایه ای تلورید کادمیوم/ سولفید کادمیوم بر روی زیرلایه ITO

دوره 7، شماره 14، آذر 1396، صفحه 99-108

10.22055/jrmbs.2017.13306

رضا زارعی مقدم؛ حمید رضاقلی پور دیزجی؛ محمد حسین احسانی؛ محمدحسین میرحاج


شبیه‌سازی رشد لایه‌های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 9-16

10.22055/jrmbs.2017.19682.1231

محمد حسین احسانی؛ میرکاظم عمرانی؛ مهران مین باشی؛ رضا زارعی مقدم


کنترل خواص اپتیکی لایه های نازک Cd1-xZnxS توسط عملیات حرارتی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 1-12

محمد حسین احسانی؛ سمیه عزیزی؛ حمید رضاقلی پور