نویسنده = �������� �������������� ��������
بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

دوره 6، شماره 12، دی 1395، صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی