نویسنده = �������������������� �������������� ��������������