نویسنده = ������ ���������������� ����������
مدهای فونونی نوری در بلور BaWO4

دوره 6، شماره 11، تیر 1395، صفحه 49-55

10.22055/jrmbs.2016.12088

حلیمه نجف وندزاده؛ رشید ولی