نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل‌های رشد پیوسته سطح

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 87-94

10.22055/jrmbs.2017.13017

داود رئوفی؛ محمود رستمی؛ محسن قاسمی نژاد حقیقی