نویسنده = ���������������� ��������
رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل اتم های مرتعش سطحی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 1-6

10.22055/jrmbs.2016.12454

عصمت اسمعیلی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


مطالعه تحلیلی ترابرد الکترونی یک چندپار پلی پارافنیلن در تقریب همسایه دوم

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 37-41

10.22055/jrmbs.2016.12460

اشرف السادات شریعتی؛ عصمت اسمعیلی؛ حسن ربانی؛ محمد مردانی