نویسنده = ������������ ������������ ����������
ساخت و بررسی رفتار دی الکتریکی زئولیت Y

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 19-24

10.22055/jrmbs.2016.12457

معصومه سادات صادقی؛ وحید دادمهر؛ فائزه فرزانه