نویسنده = ������������ ������
رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل اتم های مرتعش سطحی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 1-6

10.22055/jrmbs.2016.12454

عصمت اسمعیلی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


بررسی رسانش الکترونی یک نانوسیم سه پایانه‌ای

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 13-17

10.22055/jrmbs.2016.12456

آرزو تارخ؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


رسانش الکترونی یک مولکول خطی سه اتمی در دمای غیر صفر

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 31-36

10.22055/jrmbs.2016.12459

اشرف السادات شریعتی؛ حسن ربانی؛ محمد مردانی