نویسنده = اشرف السادات شریعتی
تعداد مقالات: 2
1. رسانش الکترونی یک مولکول خطی سه اتمی در دمای غیر صفر

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 31-36

10.22055/jrmbs.2016.12459

اشرف السادات شریعتی؛ حسن ربانی؛ محمد مردانی


2. مطالعه تحلیلی ترابرد الکترونی یک چندپار پلی پارافنیلن در تقریب همسایه دوم

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 37-41

10.22055/jrmbs.2016.12460

اشرف السادات شریعتی؛ عصمت اسمعیلی؛ حسن ربانی؛ محمد مردانی