نویسنده = �������� ������ ���������������� ��������
تاثیر افزایش تعداد مولکول ها در توان گرمای مولکول C20

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 97-103

10.22055/jrmbs.2018.13938

حمید رحیم پور سلیمانی؛ هیتا خلعتبری