نویسنده = ارجمند کرمانی، حمید
بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

دوره 6، شماره 12، دی 1395، صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی


اضافه شار پادپروتون‌های ثانویه با فرض محیط بین ستاره‌ای غیرهمگن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1393، صفحه 27-32

10.22055/jrmbs.2017.13851.1061

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ مریم مهدی زاده؛ سمیه سومندر