نویسنده = روح اله رضوی نژاد
نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 45-54

10.22055/jrmbs.2021.16984

امیدرضا نوری؛ روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ سعید محمدی


توزیع ناهمسانگردی‌ زاویه‌ای پاره‌های شکافت در واکنش‌ هسته ای 234U(n,f)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-88

10.22055/jrmbs.2019.14840

روح اله رضوی نژاد؛ سلیمان رسولی؛ عزیز بهکامی


گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 79-85

10.22055/jrmbs.2017.13016

روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ طیب کاکاوند؛ اصغر خوی