نویسنده = ������������������ ����������
اثر جوزفسون در ابررساناهای بر پایه آهن دوگافه

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 51-55

10.22055/jrmbs.2016.12477

محمد علی ملکی؛ علی قربان زاده مقدم؛ میترا طاهرخانی