نویسنده = ����������������� ��������������
ترابرد در دیودهای تونل‌زنی تشدیدی نقطه‌ کوانتومی

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 21-25

10.22055/jrmbs.2016.12473

محمدتقی آصف‌پور؛ پیمان صاحب سرا