نویسنده = �������� ���������� ���������� �������� ��������
بررسی آماری گاز الکترونی دو بعدی در تقریب توماس-فرمی

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 93-99

10.22055/jrmbs.2016.12482

مرتضی نطاق نجفی نطاق نجفی؛ حسین محمدزاده