نویسنده = ���������������� ��������
رسانندگی الکتریکی پلاسمای کوارک – گلئون ناهمسانگرد

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 130-144

10.22055/jrmbs.2020.15565

جلیل ناجی؛ سهیلا شهربان؛ سارا حشمتیان؛ فاطمه احمدی


رسانندگی الکتریکی نظریه QCD غیرتعادلی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 51-59

10.22055/jrmbs.2017.13006

سارا حشمتیان؛ جلیل ناجی