نویسنده = فاطمی، سید جلیل الدین
بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

دوره 6، شماره 12، دی 1395، صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی


اضافه شار پادپروتون‌های ثانویه با فرض محیط بین ستاره‌ای غیرهمگن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1393، صفحه 27-32

10.22055/jrmbs.2017.13851.1061

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ مریم مهدی زاده؛ سمیه سومندر


بررسی گسترش طولی ذرات ثانویه تولید شده در جو در بهمن‌های گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی پرانرژی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-26

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمیده محمودی میمند