نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
مدهای دسیته مجانبی برای تورم کیهان اولیه

دوره 8، شماره 16، خرداد 1397، صفحه 135-141

10.22055/jrmbs.2018.13646

ابراهیم یوسفی رمنتی؛ مجید محسن زاده گنجی