نویسنده = �������������� ����������������
ساخت و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی ساختار دولایه ای تلورید کادمیوم/ سولفید کادمیوم بر روی زیرلایه ITO

دوره 7، شماره 14، آذر 1396، صفحه 99-108

10.22055/jrmbs.2017.13306

رضا زارعی مقدم؛ حمید رضاقلی پور دیزجی؛ محمد حسین احسانی؛ محمدحسین میرحاج